Vaccination

Vaccine epidemiology and infection caused by Streptococcus pneumoniae. Methodical recommendations.
Ezhlova E.B.1, Melnikova A.A.1, Baranov A.A.1, Namazova-Baranova L.S.2, Tatochenko V.K.2, Zverev V.V.3, Semenov B.F.3, Kostinov M.P.3, Koroleva I.S.4, Beloshitsky G.V.4, Lobzin Yu.V.5, Kharith S.M.5, Sidorenko S.V.5, Briko N.I.6, Uchaikin V.F.7, Shamsheva O.V.7
Vaccination. 2011; N2: c.36-47
Для открытия файла в новом окне нажмите на ссылку:
[Download]error when get info from base 0